فارسی

Engilsh

.9th km Sento Rd, Urmia, Iran
Tel: +98 44 33385601
Tel: +98 44 33385602
Tel: +98 44 32353163
Tel: +98 44  32339888
Tel: +98 44 32340644
Fax: +98 44 32351706

E-Mail:
infourumada@gmail.com
 info [at] urumada [dot] com

 

other language
                 


طراحی و پشتیبانی : مجمع مهندسین داده گستر آفتاب -کامپیوتر آذرنت