نظرسنجی

در صورت تشنگی مفرط و در اختیار داشتن شربت وآبمیوه اروم آدا کدام را انتخاب می کنید
بنظر شما وب سایت اروم آدا در چه سطحی قراردارد؟
سطح قیمت محصولا ت اروم آدارا چگونه ارزیابی می کنید ؟
بهترین محصول اروم آدا کدام است؟ چندمحصول را میتوانید انتخاب کنید
اولین بار چطور با محصولات ما آشنا شدید؟

ثبت نظر  مشاهده نتایج